รางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

30  พ.ค. 2560

รางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2559 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

เรื่อง “การตรวจประเมินค่าความแรงวัคซีนบีซีจีด้วยวิธีทางเลือก: Intracellular ATP assay”

โดย นางสาวสมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์