บุคลากรดีเด่นที่รับรางวัลในปี 2559บุคลากรดีเด่นที่รับรางวัลในปี 2559

30  พ.ค. 2560

ข้าราชการดีเด่น: นางสาวกนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล

ลูกจ้างประจำดีเด่น: นางนงเยาว์  คลังสิน