อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด และการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด และการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์

17  พ.ค. 2567

      สถาบันชีววัตถุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดและการระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ เป็นประธานในการอบรม ร่วมกับวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ภญ. เกวลิน รักษาสรณ์ เรื่อง การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดในการปฏิบัติการทางเคมี และ นายจิรเดช ปัจฉิม เรื่อง การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดในการปฏิบัติการทางชีวภาพ และบุคลากรในสถาบันชีววัตถุ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีความรู้ และความเข้าใจในการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดรวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้การอบรมเชิงปฎิบัติการดังกล่าว ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรผู้มีประสบการณ์ซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานและระบบคุณภาพของสถาบันชีววัตถุ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป