อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซ้อมผจญเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซ้อมผจญเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

26  เม.ย. 2567

      วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 สถาบันชีววัตถุจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมผจญเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย และฝึกปฏิบัติ ณ สถาบันชีววัตถุ อาคาร 10 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงการป้องกันอุบัติเหตุ ให้สามารถตรวจสอบตนเองและค้นหาแนวทางบริหารจัดการระบบการจัดการความเสี่ยง ระบบป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินของหน่วยงาน ตามการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ทั้งนี้การอบรมเชิงปฎิบัติการซ้อมผจญเหตุประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกรณีเผชิญเหตุฉุกเฉิน สร้างทักษะองค์ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงเสริมสร้างทักษะในการแจ้งเตือนภัย การติดต่อสื่อสาร และการอพยพอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคารห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม แก่บุคลากรสถาบันชีววัตถุจำนวน 55 คน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร รวมถึงช่วยลดอันตรายที่อาจจะเกิดต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนความสูญเสียที่อาจจะเกิดต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจาก เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้