พีธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม กิจกกรม "กล่องบันทึกความดี สชว. 2567"พีธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม กิจกกรม "กล่องบันทึกความดี สชว. 2567"

22  เม.ย. 2567

      วันที่ 10 เมษายน 2567 สถาบันชีววัตถุ จัดพีธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม ในกิจกกรม "กล่องบันทึกความดี สชว. 2567" มีการเตรียมกล่องเพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ ได้มีโอกาสโหวตบุคลกรที่มีคุณธรรมในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพอเพียง ด้านวินัย ด้านสุจริต ด้านจิตอาสา ด้านกตัญญู ด้านรับผิดชอบ ด้านซื่อสัตว์ และด้านยึดถือประโยชน์ส่วนรวม เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมเป้าหมาย (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู) และคุณธรรมอัตลักษณ์สถาบันชีววัตถุ (ซื่อสัวต์ มีความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ตรงต่อเวลา และสามัคคี) โดยมี ดร. สุภาพร ภูมิอมร ท่านผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีคุณธรรมในแต่ละด้าน รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ได้รับการโหวตในทุกด้านคุณธรรม ณ ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ ชั้น 2 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์