การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Risk based approch for lot release ประจำปี 2567การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Risk based approch for lot release ประจำปี 2567

22  เม.ย. 2567

      วันที่ 5 เมษายน 2567 สถาบันชีววัตถุ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Risk based approch for lot release เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในการประเมินการรับรองรุ่นการผลิต มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำการประเมินความเสี่ยงมาใช้ประกอบในการพิจารณารับรองรุ่นการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ และสามารถนำองค์ความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์