KM day สถาบันชีววัตถุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567KM day สถาบันชีววัตถุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18  เม.ย. 2567

       วันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม KM day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องคลังความรู้ด้าน Trend in vaccine and biologics เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันชีววัตถุ ณ ห้องประชุม 628 ชั้น 6 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์