Overview Course: Laboratory testing and lot Release in vaccinesOverview Course: Laboratory testing and lot Release in vaccines

22  มี.ค. 2567

     สถาบันชีววัตถุ จัดการฝึกอบรม เรื่อง Overview Course: Laboratory testing and lot Release in vaccines แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ อาคาร 10 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการอบรมนี้เป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Health Sciences Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมกำกับที่อยู่ภายใต้เครือข่าย NCL Network ที่จัดตั้งโดยองค์การอนามัยโลก (WHO-NNB) ทั้งนี้สถาบันชีววัตถุเป็นหน่วยงานสมาชิกและผ่านการตรวจประเมิน Global benchmarking Tool (GBT) ขององค์การอนามัยโลก มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพ ทั้งการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ การรับรองรุ่นการผลิตของวัคซีนและยาชีววัตถุ มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เครือข่ายได้เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้กับองค์กรต่อไป