ประชุมหารือบริหารแผนงาน งบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)ประชุมหารือบริหารแผนงาน งบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

13  มี.ค. 2567

      วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เยี่ยมชมบูธของสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงเช้า ณ โถง อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่จาก สกสว. ได้เข้าเยี่ยมชมโครงสร้าง พื้นฐานที่รองรับการทำวิจัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ณ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ณ อาคาร 10 ชั้น 2 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์