สถาบันชีววัตถุจัดประชุมพิจารณาร่างคู่มือการควบคุมคุณภาพยีนบำบัดของประเทศสถาบันชีววัตถุจัดประชุมพิจารณาร่างคู่มือการควบคุมคุณภาพยีนบำบัดของประเทศ

1  มี.ค. 2567

     นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมพิจารณาหารือการจัดทำร่างคู่มือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยีนบำบัดภายใต้โครงการ “การสร้างความเข้มแข็งเชิงระบบ การวิจัย พัฒนา และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง : Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)” ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐของประเทศ หน่วยงานวิจัยพัฒนาและผู้ผลิต ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเนื้อหาสาระและนำไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือให้มีความชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาของการจัดประชุม และนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อการสนับสนุนการวิจัยพัฒนางาน ATMPs ของประเทศ ซึ่งในที่ประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาพิเศษด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ผู้ผลิต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567