สถาบันชีววัตถุได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluationสถาบันชีววัตถุได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

16  ก.พ. 2567

     ตามนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ คือให้ห้องปฏิบัติการด้านเคมีของหน่วยงานภายในกรมฯ ยื่นขอการรับรองในรูปแบบ Peer Evaluation ผ่านแม่ข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา และได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 และได้รับใบ certificate ที่ออกให้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ต้องการสร้างการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เพื่อให้เกิดความตระหนักและมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน