การจัดทำมุม "เติมรัก...ปันสุข"การจัดทำมุม "เติมรัก...ปันสุข"

14  ก.พ. 2567

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม “กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรักษ์ เติมรักษ์ โอบอุ้มสังคมไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 14 ก.พ. 2567 วันแห่งความรัก และโอบอุ้มสังคมไทย” เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ส่งต่อความอบอุ่นให้กับประชาชน ผู้ใช้บริการและสังคมต่อไป ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สถาบันชีววัตถุจึงได้จัดทำมุม “เติมรัก...ปันสุข” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในวันแห่งความรักและวันต่อๆ ไป