กรมวิทย์ฯ จัดการประชุมร่วมกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนางานควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ประจำปี 2567กรมวิทย์ฯ จัดการประชุมร่วมกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนางานควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ประจำปี 2567

31  ม.ค. 2567

        วันที่ 26 มกราคม 2567 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ จัดประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนางานควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

      นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การประชุมร่วมระหว่างผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันชีววัตถุ ได้มีการจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการสื่อสารแบบสองทางในการพัฒนางานควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ตอบสนองความพึงพอใจของทุกภาคส่วน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน หัวข้อการประชุมหลักประกอบด้วยการสื่อสารเพื่อการพัฒนางาน การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม ให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนางานบริการเพื่อการปรับปรุงงาน นอกจากนี้สถาบันฯ ได้มีการให้ความรู้เรื่องการขอรับรองรุ่นการผลิต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับวัคซีนและชีววัตถุ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจได้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

         Facebook: https://www.facebook.com/IBP.dmsc/