สถาบันชีววัตถุ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567สถาบันชีววัตถุ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567

8  ธ.ค. 2566

        วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ MOPH Together Against Corruption & Stop SEAH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Together Against Corruption โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้คะแนนผ่านผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงาน ป.ป.ช. และ รางวัลชนะเลิศ ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “จริยธรรม นวัตกรรม สร้างสรรค์ 2566” จากผลงานเรื่อง “โครงการขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยใช้รูปแบบการดำเนินงาน DMSc Integrity Organization Model” โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงาน ณ โถงอาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

         Facebook: https://www.facebook.com/IBP.dmsc/