สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ฟื้นฟูข้อกำหนดตามระบบคุณภาพของสถาบันชีววัตถุสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ฟื้นฟูข้อกำหนดตามระบบคุณภาพของสถาบันชีววัตถุ

13  พ.ย. 2566

        วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 สถาบันชีววัตถุ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ฟื้นฟูข้อกำหนดตามระบบคุณภาพของสถาบันชีววัตถุ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุเป็นห้องปฏิบัติการเพียงแห่งเดียวของประเทศ มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพชีววัตถุที่ใช้ในประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การรายงานผลทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุทางห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือต่อผู้รับบริการ บุคลากรของสถาบันชีววัตถุต้องได้รับการอบรมฟื้นฟูข้อกำหนดตามระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 17034, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 และ ISO/IEC 27001 ที่สถาบันฯ ได้รับการรับรองอย่างสม่ำเสมอ โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         Facebook: https://www.facebook.com/IBP.dmsc/