นายแพทย์ยงยุทธ ธรรมวุฒิ และ นายแพทย์พิเชษฐ์ บัญญัติ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ Saudi Food and Drug Authority (SFDA)นายแพทย์ยงยุทธ ธรรมวุฒิ และ นายแพทย์พิเชษฐ์ บัญญัติ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ Saudi Food and Drug Authority (SFDA)

2  พ.ย. 2566

นายแพทย์ยงยุทธ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์พิเชษฐ์ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ Saudi Food and Drug Authority (SFDA)


          วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายแพทย์ยงยุทธ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์พิเชษฐ์ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ Saudi Food and Drug Authority (SFDA) เนื่องในโอกาสรายงานตัวเข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ The Potency of Rabies Vaccine เพื่อการควบคุมคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถาบันชีววัตถุ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 นำโดย ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บุคลากรสถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมทั้งนี้ นายแพทย์ยงยุทธ ธรรมวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับและอวยพรให้การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทุกประการ