สถาบันชีววัตถุร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จัดพิธีทำบุุญตักบาตร 2566สถาบันชีววัตถุร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จัดพิธีทำบุุญตักบาตร 2566

25  ก.ย. 2566

       สถาบันชีววัตถุร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 07:00 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์