รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1  ก.ย. 2566

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการการตรวจวิเคราะห์และ

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันชีววัตถุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566