รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1  ก.ย. 2566

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการการตรวจวิเคราะห์และ

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพให้บริการ ณ จุดให้บริการสถาบันชีววัตถุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565