Open House 2566Open House 2566

1  ก.ย. 2566

         

          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านให้ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยสถาบันชีววัตถุได้รับโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัคซีนและชีววัตถุ จำนวน 16 ท่าน เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนางานและต่อยอดสู่การสร้างความร่วมมือในอนาคต