โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและถอดบทเรียนฯ 2566โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและถอดบทเรียนฯ 2566

29  ส.ค. 2566

      สถาบันชีววัตถุ เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2566 จัดโดยกลุ่มงานจริยธรรม ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมดังเอกสารแนบ