การถ่ายทอดความรู้ การสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตการถ่ายทอดความรู้ การสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

14  ก.ค. 2566

          คณะทำงานความโปร่งใส สถาบันชีววัตถุ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้บุคลากรในสถาบันฯ มีความตระหนักและตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น