อบรมความปลอดภัยในที่ทำงาน และห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุ 2566อบรมความปลอดภัยในที่ทำงาน และห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุ 2566

7  ก.ค. 2566

          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมเรื่อง “ความปลอดภัยในที่ทำงาน และห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุ” ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ ณ ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ อาคาร 10 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีทีมวิทยากรจากคณะความปลอดภัยฯ สถาบันชีววัตถุ จำนวน 4 ท่าน คือ นายกรพงศ์ ภิญโญสุขี นางสาวกัสมา  บุญมาก นายชาญวิทย์ ชูแก้ว และนางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยที่บังคับใช้กับห้องปฏิบัติการและสารเคมี ทบทวนแนวทางการจัดการสารเคมี การรับสารเคมีเข้าระบบของสถาบันฯ การจัดการของเสียด้านเคมี รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการใช้สารเคมีรายบุคคล ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 50 คน