รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 สาขา Current Research an Innovation on Consumer Protectionรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 สาขา Current Research an Innovation on Consumer Protection

28  มิ.ย. 2566

       ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพุธิตา โชคเหรียญสุขชัย เจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ สาขา Current Research an Innovation on Consumer Protection

        หัวข้อเรื่อง "การตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัคซีนโควิด 19 โปรตีนซับยูนิตโดยวิธี Western blot เพื่อการขึ้นทะเบียนวัคซีน"

        ในงานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี