รับการตรวจประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนจาก WHOรับการตรวจประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนจาก WHO

14  มิ.ย. 2566

         รับการตรวจประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสถาบันชีววัตถุ รับการตรวจประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566  ในวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคไอกรน และวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อมั่นใจได้ว่าสถาบันชีววัตถุมีความพร้อมในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้กับ WHO เพื่อควบคุมคุณภาพวัคซีนให้มีมาตรฐานในระดับสากล