แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์ม สำหรับขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์ม สำหรับขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่

1  มิ.ย. 2566

สถาบันชีววัตถุแจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์ม สำหรับขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.66 เป็นต้นไป


  • 0647 FM 0002 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ แก้ไขครั้งที่ 1

         (สำหรับตัวอย่างที่ขอรับบริการ ยกเว้น ตัวอย่างขอรับรองรุ่นการผลิตที่ดำเนินการผ่าน iLab-Plus)

  • 0647 FM 0009 แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ แก้ไขครั้งที่ 1

         (สำหรับทุกตัวอย่างที่ขอรับบริการ)


      หมายเหตุ: เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click

คู่มือการให้บริการสถาบันชีววัตถุ พ.ศ. 2566 Click