กิจกรรมยกย่องเชิดชูกลุ่มภายในสถาบันฯ ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างกิจกรรมยกย่องเชิดชูกลุ่มภายในสถาบันฯ ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่าง

18  มี.ค. 2566

กลุ่มที่ได้รับการยกย่องคุณงามความดีจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กลุ่ม/ฝ่าย อื่นๆ ในสถาบันฯ

ในโครงการ “ฉันคนใหม่ ทำอะไรก็ตรงต่อเวลา” คือ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการรักษา สถาบันชีววัตถุ