สถาบันชีววัตถุจัดอบรม เรื่อง “การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)”สถาบันชีววัตถุจัดอบรม เรื่อง “การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)”

21  ธ.ค. 2565