กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านชีววัตถุ เพื่อการพัฒนางานบริการ-การขึ้นทะเบียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านชีววัตถุ เพื่อการพัฒนางานบริการ-การขึ้นทะเบียน

9  ธ.ค. 2565

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านชีววัตถุ

เพื่อการพัฒนางานบริการ-การขึ้นทะเบียนและรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน                วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสถาบันชีววัตถุ เพื่อการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทเป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยงานได้พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาและแนวนโยบายทางการแพทย์และสาธารณสุขของภาครัฐ จึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนางานบริการ เพื่อให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรับ-ส่งตัวอย่างทางระบบออนไลน์ไอแล็บพลัส (iLab plus) แนวทางการขึ้นทะเบียนและรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนในปัจจุบัน ช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันยังแสดงถึงการยึดมั่นในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหลักธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ สร้างความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โดยถอดบทเรียนจากกิจกรรมในการสร้างเสริมความตระหนักของการเป็นองค์กรคุณธรรมของสถาบัน ทั้งจากการถ่ายทอดประสบกาณ์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมตันแบบที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

                การประชุมครั้งนี้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย รวมถึงเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระบบคุณภาพ 
                นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ กล่าวต่อว่า ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแทนจากบริษัทนำเข้าวัคซีนชีววัตถุ ผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคลากรสถาบันชีววัตถุ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน  

            “การประชุมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมารับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ กล่าว