สถาบันชีววัตถุ จัดการอบรมเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพธนาคารเซลล์เพาะเลี้ยงสถาบันชีววัตถุ จัดการอบรมเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพธนาคารเซลล์เพาะเลี้ยง

21  ต.ค. 2565