รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขา Current Research and Innovation on Consumer Protectionรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขา Current Research and Innovation on Consumer Protection

8  ก.ค. 2565

        ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายกรพงศ์ ภิญโญสุขี เจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจาสาขา Current Research and Innovation on Consumer Protection 

        หัวข้อเรื่อง "การนำวิธีทดสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์โดยวิธี ซีโรโลยี มาใช้ในการควบคุมกำกับตามมาตรฐานสากลใหม่"

        ในงานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ในวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี