รางวัลชนะเลิศ ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์รางวัลชนะเลิศ ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

23  มิ.ย. 2565

        ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ เจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

        หัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานควบคุมคุณภาพวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนโควิด 19 ของประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองในภาวะเร่งด่วน"

        ในงานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ในวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี