อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565

19  ม.ค. 2565
อัพเดตอัตราค่าบริการผลิตภัณฑ์ของสถาบันชีววัตถุ
1.ค่าบริการออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ (กรณีนำเข้าเพิ่มเติม) 2,500 บาท
2.อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 4-6)