รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

10  ม.ค. 2565
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 มกราคม 2565 

1.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา ฯลฯ)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
ติดต่อสอบถาม: คุณสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ 02-951-0000 ต่อ 98130, 092-959-9359 

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office, Social media,  ชุดคำสั่ง SQL  และ Access ได้
ติดต่อสอบถาม: คุณกนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 02-951-0000 ต่อ 99372, 089-111-4792

วัน เวลาและช่องทางการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ส่ง Resume/ CV มาที่ email biological.div@dmsc.mail.go.th หรือ Inbox เพจ https://www.facebook.com/IBP.dmsc
-สัมภาษณ์ผ่าน zoom วันที่ 21 มกราคม 2565 
-ประกาศผลวันที่ 24 มกราคม 2565