สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับประกาศยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรม" ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับประกาศยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรม" ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

29  เม.ย. 2564