คณะลดและจัดการขยะ สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม Glass for Greenคณะลดและจัดการขยะ สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม Glass for Green

19  เม.ย. 2564
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คณะลดและจัดการขยะ สถาบันชีววัตถุ จัดกิจกรรม Glass for Green ลดขยะมูลฝอยโดยนำแก้วพลาสติกมาใช้ปลูกต้นไม้ที่สวน โดยนำขยะมูลฝอยมา recycle โดยใช้แก้วน้ำพลาสติกมาปลูกต้นไม้ ทั้งพืชสวนครัว ไม้ประดับ ซึ่งการปลูกลักษณะนี้สามารถป้องกันยุงลายไปวางไข่ในน้ำที่ใช้รดต้นไม้ได้ และไม่ต้องรดน้ำบ่อย