แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Assessment : EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Assessment : EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7  เม.ย. 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการ (หน่วยงานของรัฐ/ บริษัทเอกชน /ประชาชน) ที่รับบริการหรือติดต่อในเรื่องอื่น ๆ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตาม QR Code ดังแนบ หรือ Cilck ที่นี่

  • หนังสือที่สธ 0638/ว ลงวันที่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Externaland Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์