รับมอบตัวอย่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 AstraZeneca ที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัดรับมอบตัวอย่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 AstraZeneca ที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

25  มี.ค. 2564
นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับมอบตัวอย่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 AstraZeneca ที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 3 ล็อตแรกที่มีการผลิตขึ้นในประเทศไทย  เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ทางห้องปฏิบัติการ เป็นข้อมูลประกอบการเพิ่มสถานที่ผลิตวัคซีนของ AstraZeneca ในประเทศไทยต่อไป วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564