มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

19  มี.ค. 2564

   ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้แก่ 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 5. มาตรการป้องกันการรับสินบน และการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ 6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ นั้น

                   เพื่อให้มาตรการภายในตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ในภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  จึงได้ดำเนินการดังนี้

1. ยกเลิกมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เนื่องจากหน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

2.  กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังนี้