วัคซีนของ AstraZeneca ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วัคซีนของ AstraZeneca ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

12  มี.ค. 2564