กรมวิทย์ฯ เผยวัคซีน CoronaVac ผ่านการตรวจสอบและรับรองรุ่นการผลิตกรมวิทย์ฯ เผยวัคซีน CoronaVac ผ่านการตรวจสอบและรับรองรุ่นการผลิต

2  มี.ค. 2564