กรมวิทย์พร้อมทดสอบภูมิคุ้มกันต่อไวรัสกลายพันธ์ในคนไทยที่ได้รับวัคซีนโควิด-19กรมวิทย์พร้อมทดสอบภูมิคุ้มกันต่อไวรัสกลายพันธ์ในคนไทยที่ได้รับวัคซีนโควิด-19

19  ก.พ. 2564