สถาบันชีววัตถุร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำการประเมิน PMQA 4.0สถาบันชีววัตถุร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำการประเมิน PMQA 4.0

3  ก.พ. 2564

ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0