ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

15  ม.ค. 2564

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2564 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธิกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุได้รับเอานโยบายมาประยุกต์ใช้ในสถาบันฯ ต่อไป