นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุ

14  ม.ค. 2564