นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุ

3  พ.ย. 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมสถาบันชีววัตถุ