กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีได้ใจเรา"กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีได้ใจเรา"

3  พ.ย. 2563

    วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ ร่วมกับบุคลากร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ สถาบันชีววัตถุ โดยกำจัดขยะ บริเวณอาคาร 10 และทำความสะอาดห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุ