แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External and Transparency Assessment EIT)แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External and Transparency Assessment EIT)

11  มิ.ย. 2563

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563