ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

10  มิ.ย. 2563

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธิกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุได้รับเอานโยบายมาประยุกต์ใช้ในสถาบันฯ ต่อไป