พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข

9  ธ.ค. 2562
    เจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ โถงอาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข